20230125 Foto racket 2

NIEUWE HANDLEIDINGEN VOOR CERTIFICERING VAN PADELBANEN

Sinds de invoering van het platform Sportinfrastructuur en het nieuwe kwaliteitszorgsysteem voor certificering van sportaccommodaties zijn nu ook (na een jaar uitstel) nieuwe handleidingen voor Padel opgesteld. Deze handleidingen geven een beschrijving van alle benodigde metingen in laboratorium en praktijk t.b.v. licenties voor plaatsing op de Sportproductenlijst en certificering van padelbanen. Voor padel worden twee separate handleidingen gehanteerd, één voor de kooi en één voor de sportvloer. Per type scope van geaccepteerde sportproducten voor Padel is dit verder uitgewerkt. Vanaf heden zullen deze handleidingen het uitgangspunt zijn bij het uitvoeren van metingen voor het certificeren van padelbanen.

Overgangsregeling

Voor het gebruik van de nieuwe handleidingen als uitgangspunt bij het uitvoeren van metingen van padelbanen geldt een overgangsregeling. Vanaf 1 januari 2025 zal volledig conform deze nieuwe handleidingen worden gewerkt. Deze overgangstermijn is vooral bedoeld voor producenten en aannemers/leveranciers die hun producten op onderdelen aanvullend moeten laten toetsen en declareren bij een geaccrediteerd instituut op basis van deze nieuwe werkwijze. Daarna kunnen de metingen in de praktijk conform de nieuwe handleidingen worden uitgevoerd. Gedurende het jaar 2024 is het mogelijk om bestaande sportvloeren aan te leggen conform de ‘oude’ meetmethode. Nieuw gedeclareerde sportproducten worden ook in 2024 al conform deze nieuwe handleiding getoetst.

Nieuwe regelgeving rondom padelkooien

Sinds de invoering van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) op 1 januari 2024 zijn de regels rondom vergunning en kwaliteitsborging van padelkooien gewijzigd. Het Bbl heeft het ‘oude’ Bouwbesluit vervangen en daarmee is tevens het vergunning traject van alle bouwwerken via het bevoegd gezag (vaak de gemeente) gewijzigd. Sinds de invoering ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van bouwwerken bij de aannemer. Bij outdoor te realiseren padelkooien geldt, afhankelijk van de hoogte en de integratie van lichtmasten, de verplichting om het bouwwerk te laten toetsen door een private kwaliteitsborger.

Het kwaliteitszorgsysteem omvatte al een verplichte licentie voor plaatsing van padelkooien op de Sportproductenlijst. Onderdeel van deze licentie was al het constructief doorrekenen van de fundering en kooiconstructie conform de richtlijnen van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Pas bij het voldoen aan de richtlijnen was het mogelijk een padelkooi op de lijst geplaatst te krijgen. Met de invoering van de nieuwe handleiding is daaraan toegevoegd dat het specifieke padelkooi-sportproduct in de praktijk wordt geverifieerd aan de hand van de declaratie welke wordt opgemaakt bij de constructieberekeningen. Een zo nodig betrokken private kwaliteitsborger controleert of de constructie in de praktijk conform de Bbl-wetgeving ook daadwerkelijk voldoet. Dit staat los van de sporttechnische keuring die aanvullend geldt.

Per heden zijn de volgende afspraken gemaakt voor certificering van padelkooien:

-Voor het verkrijgen van een licentie voor padelkooien op de Sportproductenlijst is niets veranderd aan de gevraagde eisen aan een kooi. Wel is een declaratie van de resultaten van het constructieve onderzoek verplicht. Deze declaratie wordt vervolgens op Sportinfrastructuur getoond onder het sportproduct en is inzichtelijk voor de producent en het instituut;

-Het betrokken instituut controleert, ter onderbouwing van certificering van Sportinfrastructuur, de afmetingen en visuele aspecten van de kooi conform de handleiding. Ook wordt van het betreffende sportproduct de declaratie geverifieerd. Daarnaast wordt van de eventuele kwaliteitsborger door het betrokken instituut de naam genoteerd. Hiermee wordt enerzijds de sportveiligheid en sportkwaliteit gewaarborgd conform certificatie eisen en anderzijds de verantwoordelijkheid van de aannemer vastgelegd om altijd te bouwen conform vigerende wet- en regelgeving en het betrekken van een private kwaliteitsborger. De verantwoordelijkheid voor het betrekken van een private kwaliteitsborger is geen onderdeel van certificatie door Sportinfrastructuur.

Naast de kwaliteitscontrole van padelkooien blijven de afspraken voor de padel sportvloer en fundering van toepassing. Een padel sportvloer dient altijd vermeld te zijn op de Sportproductenlijst van Sportinfrastructuur en conform deze declaratie in de praktijk te worden gebouwd. Het betrokken instituut ter certificering van de padelkooi kan gelijktijdig de keuringen van de sportvloer uitvoeren.

Keuringsplicht

Zoals al lange tijd gemeengoed in Nederland, is het verplicht om padelbanen te laten certificeren voor deelname aan wedstrijden onder auspiciën van de KNLTB. Indien banen worden goedgekeurd wordt een certificaat uitgereikt via Sportinfrastructuur. Naast de verplichting van een certificaat voor deelname aan wedstrijden, en daarmee het borgen van sporttechnische kwaliteit en veiligheid, is het certificeren ook van belang voor de algemene (wettelijke) zorgplicht die iedere aanbieder heeft. Het certificaat biedt daarvoor een extra waarborg en is daarom voor iedere aanbieder van groot belang. Belangrijk om te weten is dat alleen padelbanen die op de Sportproductenlijst van Sportinfrastructuur staan vermeld in de praktijk mogen worden gebouwd en kunnen worden gekeurd en gecertificeerd. De sportproducten van een padelbaanbouwer zijn te vinden onder het kopje ‘aannemer / leverancier’. Wanneer een bouwer een sportproduct zelfstandig op de markt brengt, staat deze onder het kopje ‘producent’ vermeld. Om het volledige aanbod van de bouwer te zien moet dus onder beide tabbladen gekeken worden.

Vragen over de nieuwe handleidingen kun je stellen aan info@sportinfrastructuur.nl

Deel dit bericht via