Bouwbesluit

Naast het kwaliteitszorgsysteem via Sportinfrastructuur.nl en de (sporttechnische) keuringsplicht dient een aanbieder altijd te voldoen aan het bouwbesluit, omdat een padelbaan is aangemerkt als bouwwerk. Dit is wezenlijk anders dan bij de reguliere sportveldenaanleg, zoals tennisbanen, hockey- en voetbalvelden.

Binnen het bouwbesluit vormt onder andere een verwijzing naar NEN-EN 1991 (belastingen op constructies) een belangrijk onderdeel. De constructieberekeningen van de aannemer dienen altijd te voldoen aan het bouwbesluit. Om vergunningverleners (gemeenten) te helpen bij het beoordelen hiervan en daarmee meer eenduidigheid en uniformiteit in de vergunningaanvragen te krijgen is een Richtlijn Constructieberekening Padelkooien opgesteld in samenspraak met een panel van ter zake kundige constructeurs, op initiatief van de KNLTB en de VPN en onder regie van KIWA. Deze richtlijn is vervolgens vastgesteld door het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning beoordeelt de gemeente of het aannemelijk is dat de uitbreiding voldoet aan de technische bouwvoorschriften uit het wettelijke Bouwbesluit (met behulp van deze richtlijn). De gemeente handhaaft de bouwregelgeving en controleert of opdrachtgevers zich aan de regels in het Bouwbesluit houden, vanaf de vergunningaanvraag tot de oplevering van het bouwwerk.

De aannemer is altijd verplicht te bouwen conform het bouwbesluit en het naleven hiervan.

Leden van de VPN conformeren zich aan een door VPN ingeregelde borging voor bouwtechnische kwaliteit, waarbij een ter zake kundige en gecertificeerde borger bouwtechnisch toetst.