KNLTB

Bevorderen en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van aanleg, onderhoud en beheer van padelbanen

De KNLTB streeft ernaar dat in Nederland voldoende padelbanen gebouwd worden, die voldoen aan de daarvoor gestelde (sporttechnische) kwaliteits- en veiligheidseisen. Deze (minimale) kwaliteits- en veiligheidseisen zijn vastgelegd in voorschriften en richtlijnen onder regie van Sportinfrastructuur, het private kwaliteitszorgsysteem voor de georganiseerde sport dat wordt beheerd door NOC*NSF. Reglementair is vastgelegd dat padelbanen die worden gebruikt voor officiële KNLTB-wedstrijden (competities en toernooien) dienen te voldoen aan deze (sporttechnische) kwaliteitseisen. De toetsing op de aanleg, renovatie en ombouw van padelbanen in de praktijk volgens de geldende certificeringseisen dient te worden uitgevoerd door een door Sportinfrastructuur.nl erkende keuringsinstantie. Deze keuringsystematiek is aanvullend op bestaande wet- en regelgeving en geeft onder andere invulling aan de (wettelijke) zorgplicht van de eigenaar van een padelaccommodatie.

De KNLTB promoot actief de aanleg van padelbanen onder keur van een door Sportinfrastructuur erkende keuringsinstantie. De verenigingen en overige aanbieders worden daarbij gewezen op de (wettelijke) zorgplicht en de verplichting tot keuren indien de banen worden gebruikt voor competitie en toernooien onder auspiciën van de KNLTB.

De KNLTB stimuleert opdrachtgevers om padelbanen aan te laten leggen door een lid van VPN.

De VPN ziet er op toe dat de padelbanen die door haar leden (padelbaanbouwers) worden aangelegd, gerenoveerd of omgebouwd, voldoen aan de certificeringseisen van Sportinfrastructuur. Leden van de VPN zijn verplicht om alle door hen gerealiseerde padelbanen, te laten keuren door een door Sportinfrastructuur erkende keuringsinstantie. Leden van de VPN conformeren zich, naast de sporttechnische voorschriften en richtlijnen van het kwaliteitszorgsysteem, aan een door de VPN opgesteld en beheerd aanvullend kwaliteitszorgsysteem, dat toeziet op de gerealiseerde bouwkundige kwaliteit van padelkooien. Uitvoering van controles in het kader van dit aanvullende VPN-kwaliteitszorgsysteem vindt plaats door een erkende en gecertificeerde externe bouwkundige kwaliteitsborger. Voorts zijn leden van de VPN gehouden aan de door de vereniging gehanteerde reglementen, waarin kwaliteit van uitvoering en betrouwbaarheid van handelen centraal staan.

De VPN heeft een informatie- en zorgplicht naar opdrachtgevers. Hieronder wordt verstaan dat de VPN erop toeziet dat elk van haar leden zich in woord en daad presenteert als een betrouwbare partner en dat opdrachtgevers op een afdoende, zo objectief mogelijke, wijze worden geïnformeerd over de aanleg, renovatie en ombouw van padelbanen, gericht op een maximale (kwaliteit)beleving van de padelsport. In geval van problemen tijdens of na de aanleg, wordt een VPN-aannemer geacht om adequaat te reageren en zich in te spannen om de problemen op afdoende wijze op te lossen.Beoordeling hiervan vindt plaats door de VPN, middels het meten van klanttevredenheid. De uitkomst hiervan is van invloed op het VPN-lidmaatschap van de betreffende aannemer.

Totstandkoming kwaliteits- en veiligheidseisen

Om de kwaliteit van sportconstructies te kunnen borgen, beschikt Nederland over een systeem van keuren en certificeren van sportconstructies (lees: padelbaan). De wijze waarop voorschriften, richtlijnen en keuringsmethoden tot stand komen staan beschreven in het procedurehandboek van Sportinfrastructuur. In dit handboek wordt beschreven hoe voorschriften, richtlijnen en keuringsmethoden worden opgesteld, wie ze vaststelt en wie controleert. Het controleren betreft dan of de sportconstructie (lees: padelbaan) aan de gestelde voorschriften en richtlijnen (minimale kwaliteitseisen) voldoet op basis van de keuringsmethoden.

De VPN en haar leden respecteren en handelen in het gedachtegoed van het kwaliteitszorgsysteem van Sportinfrastructuur.nl. Zij promoten het belang en de noodzaak van een goed functionerend certificeringssysteem in woord en daad. De VPN wordt door de KNLTB te allen tijde benaderd om, vanuit haar ervaringen uit de praktijk en haar expertise, aanbevelingen te doen ten aanzien van eventuele bijstelling van de voorschriften, richtlijnen en procedures, specifiek gericht op de aanleg van padelbanen. De KNLTB zal deze aanbevelingen, indien daar consensus over is, meenemen in de daarvoor bestaande gremia en voor wijzigingen voordragen aan de programmaraad van sportinfrastructuur.

Delen van kennis omtrent beleid en marktontwikkelingen

De KNLTB en de VPN zetten actief in op kennisdeling en kennisbevordering. Zij informeren en adviseren elkaar met betrekking tot beleid en(markt)ontwikkelingen, onder andere ten aanzien van het kwaliteitszorgsysteem en nieuwe producten, zodat het aanbod zo optimaal mogelijk kan worden afgestemd op de vraag.