Convenant VPN-KNLTB 2

KNLTB en VPN tekenen samenwerkingsconvenant

De padelsport is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij en groeit hard door. Alleen al de grote vraag naar aanleg of uitbreiding van padellocaties vraagt om een verdere professionalisering van deze snelgroeiende sport. Daarom is tijdens Libéma Open in Rosmalen op vrijdag 16 juni jl. een samenwerkingsconvenant ondertekend tussen de KNLTB en de VPN (Vereniging van Padelbaanbouwers Nederland).

Met het ondertekenen van dit convenant onderstrepen beide partijen het belang van goede en objectieve informatievoorziening, kwaliteit van aanleg in de praktijk en het gebruik van goede en veilige padelbanen.

Het primaire doel van dit convenant is om de kwaliteit en veiligheid van aanleg van padelbanen te bevorderen en te bewaken in het belang van aanbieders en spelers. Daarnaast zijn partijen op andere relevante thema’s gesprekspartner en vindt uitwisseling van kennis, ervaringen en informatie plaats over onder andere (bouw)regelgeving en marktontwikkelingen. Uitgangspunt is om structureel samen te werken aan de verdere verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit van aanleg van padelbanen en de sport in zijn algemeenheid.

Meerwaarde VPN

In de VPN zijn toonaangevende bouwers met veel kennis en ervaring verenigd. Dit is extra belangrijk in een snelgroeiende markt met steeds meer aanbieders waarbij kwaliteit van aanleg van de totale constructie zeker niet vanzelfsprekend is.

Aan het samenwerkingsconvenant liggen dan ook diverse aanvullende afspraken ten grondslag die maken dat een VPN-bouwer door de KNLTB wordt aanbevolen als betrouwbare partner en kwaliteitsaannemer. Zo heeft een VPN lid een informatie- en zorgplicht naar al haar opdrachtgevers. Niet alleen in het voortraject, maar zeker ook na oplevering, mocht zich onverhoopt toch een probleem voordoen. De VPN ziet toe op een adequate nazorg door haar leden.

Daarnaast conformeren leden van de VPN zich, bovenop het kwaliteitszorgsysteem van sportinfrastructuur (onderdeel van NOC*NSF), aan een door de VPN opgesteld en beheerd aanvullend kwaliteitssysteem, dat toeziet op de gerealiseerde bouwkundige kwaliteit van padelkooien via een onafhankelijke gecertificeerde kwaliteitsborger.

De leden zijn uiteraard aanspreekbaar op de geleverde kwaliteit en dienen deze aantoonbaar te overleggen. Beoordeling vindt onder andere plaats door het meten van klanttevredenheid en een jaarlijkse projectrapportage. De uitkomsten zijn van invloed op het VPN-lidmaatschap.

Belang van gecertificeerde padelbanen

VPN en KNLTB kunnen niet genoeg benadrukken dat het keuren in de praktijk en certificeren van padelbanen via sportinfrastructuur (het kennis en certificeringsplatform om te komen tot goede en veilige sportaccommodaties) voor iedere opdrachtgever of aanbieder van groot belang is. In het kader van een eerlijk en veilig spelverloop is het voor deelname aan KNLTB-competities en -toernooien verplicht om over gecertificeerde banen te beschikken. Bovendien is het aantoonbaar kunnen voldoen aan de (wettelijke) zorgplicht voor aanbieders van padel een belangrijk onderdeel. Steeds meer partijen eisen certificering en ook toezichthouders vragen om verantwoording van geleverde kwaliteit en veiligheid. Het certificaat biedt ook daarvoor een extra waarborg.

Deel dit bericht via